Nådegave prekenserier 2

Nådegave prekenserier 2

I sist preken hørte vi at Gud har åpenbart seg for oss i tre forskjellige måter ifølge Bibelen. Som Skaper, i Jesus og i Den hellige ånd. Og at vi kan erfare ham gjennom disse tre åpenbaringene ovenfor.

En sunn og balansert Bibelsk tro. 2 Kol 1, 9-11
I sist preken hørte vi at Gud har åpenbart seg for oss i tre forskjellige måter ifølge Bibelen. Som Skaper, i Jesus og i Den hellige ånd. Og at vi kan erfare ham gjennom disse tre åpenbaringene ovenfor.
Mange kristne hevder at åpenbaringen av Gud i skapelsen er det viktigste i livet. Mens andre mener det er bare korset og oppstandelsen som teller. Og for andre gjelder bare pinsen. Hva er den viktigste siden i livet ditt? Og hvilken av disse gruppene gjør rett i deres forståelse?
Hvis Bibelen viser oss Guds åpenbaringer i disse tre dimensjoner er det ikke Guds vilje/plan at vi erfarer han, tilber han og tjener ham gjennom alle disse dimensjoner? Er du ikke enig med meg at Gud ønsker at en kristen, menighet eller kirke demonstrer virksomheten av alle disse tre åpenbaringene? Dette skal vi se nærmere på med dagens preken.
Hvis Gud ønsker at vi erfarer han på disse dimensjonene, betyr dette at hver av disse dimensjonene er koblet til en tjeneste område. Og vår oppgave som kristen, og menighet er å finne ut hvilke sider av de tre vi allerede er sterke på, og på hvilke av dem vi trenger å utvikle oss. Du og jeg kommer til å realisere hele vårt gudgitte potensial hvis vi klare oss å få dette til.
Med andre ord kan jeg spørre oss hva er viktigste i vårt kristne live, er det visdom (skapelsen), overgivelse (Korset) eller kraft (Ånden)? (visdom, overgivelse og kraft, iblant mange andre gode ting er hoved karakterer av disse tre åpenbaringene.)
Husk at «Hvis vi har en begrenset forståelse av Gud, står vi i fare for å reflektere bare enkelte sider av Guds natur i våre liv og våre menigheter.» 1
La oss nå se på seks måter noen av oss legger vekt på en av de tre åpenbaringene/dimensjonene og overser de andre.
Her skal vi bruke Christian Schwarz sin tre farger illustrasjoner i sin bok «Nådegavenes 3 farger.»           
Han merket de tre dimensjonen med tre forskjellige farger, grønn for Skaper, rød for Jesus, og blå for Den hellige ånd.


Guds 3 handlinger-Skapelse (grønn), Korset (rød) og Pinse (blå)
For de fleste kristne er en eller to av disse handlingene mer enn de andre. Det kan være normalt, men la oss ikke la noen av disse tre handlingene bli utelatt fra vår kristne erfaring. Da står vi i en tendens til å falle i fare (vi kommer til å se noen av de farene senere.)
Hvilken av disse sidene opplever du sterk eller svakt på i livet ditt?    

Livets 3 dimensjoner: Kropp-sjel-ånd
Bibelske målet for deg og meg er å integrere disse tre dimensjonene i livet vårt. Jesus selv levde på denne måten.
Er en av disse tre viktigere for deg enn de andre?


3 omvendelser: Verden-Kristus-Kirken
En av vår fedrene til pietismen og den evangeliske bevegelse i dag, Nikolaus Zinzendorf lærte oss at enhver kristen trenger tre omvendelser.
For det første en omvendelse fra verden til Kristus (rød sektor). Jesus sa du er i verden, men ikke av verden. Dernest en omvendelse til menigheten (blå sektor). Vi er Kristi kropp, og enhver av oss er gitt gave for kirkens oppbyggelse. Og til sist en omvendelse tilbake til verden (grønn sektor). Vi er verdens salt og lys
Vil kristne sannsynligvis være særlig effektive i sin tjeneste overfor verden uten den tredje?
Hvor er du i din åndelige utvikling?

3 autoriteter: vitenskapen-Bibelen-Erfaringen
Hver av disse er viktig, selv om de ikke er likeverdige, må ingen av autoritetene bli undervurdert eller utelatt. Men husk at Bibelen er vår primære og viktigste kilde til liv
Hvilken autoritet bestemmer ditt liv?

3 tendenser: Liberal-Evangelikal-Karismatisk
Disse er tendenser som finnes i den verdens vide kristenhet.
Liberale taler varmt for åpenbaringen i skaperverket (grønn sektor). Evangelikale framhever åpenbaringen i frelsen (rød sektor). Karismatikere holder fram den personlige åpenbaringen (blå sektor)
Føler du deg mer hjemme i en av disse gruppene enn i de andre?

3 farer: Synkretisme-dogmatisme-Spiritualisme
Faren for liberale ville være at elementer fra flere religioner blandes sammen (synkretisme, grønn)
Faren for de evangelikale ville være at tradisjonelle standpunkt godtas ukritisk (dogmatisme, rød)
Faren for karismatikere ville være alt for mye åndeliggjøres (spiritualisme, blå)
«Med dette mener jeg ikke at alle evangelikale tenderer mot dogmatisme og alle liberale mot synkretisme etc. Disse farene eksisterer imidlertid så snart ett av de tre elementene blir isolert fra de andre to.»2 Sier Christian Schwarz. Han skriver videre at Vranglære er ikke nødvendigvis det motsatte av sannhet, Veldig ofte er det noe mer «ullent» som en halv eller delvis sannhet.»3
Har du noen gang møtt en av de tre farene som er omtalt her?


Hva innbyr Det nye testamente deg eller menigheten til?
Det er viktig for oss å vite at alle disse tre åpenbaringene av Gud henger sammen med måten vi erfarer Gud på, som mennesker. Men mange kristne og menigheter kjenner bare enkelte sider av Guds åpenbarte natur og legger vekt på det. Og da får de ikke nyte deres gudgitte fulle potensielle i livet og i menigheten.
Den nye testamente inviterer oss til en sunn, balansert, og bibelsk tro, når vi bli en sann trefarget kristen eller menighet. Slik at vi bli «utrustet med kraft (blå sektor), overgitt (rød sektor) og vis (grønn sektor)» Og jeg enig med Schwarz at Gud har et sterkt ønske om dette for enhver troende.4
Fordi i dagens skriftlesning, bekreftet Paulus for oss at alle de tre sidene- visdom, overgivelse og kraft er nødvendige nøkler til et fruktbart liv. På grunn av at de tre dimensjonene er viktig i tjenesten, ba Paulus og de apostlene for menigheten i Kolossæ
Med dette ber Paulus at enhver kristen og menighet integrerer disse trefoldige åpenbaringene (visdom, overgivelse og kraft) i livet sitt. Fordi de tre dimensjonene «hører tett sammen.» Og problemene spiller inn «når vi isolerer en av disse tre dimensjonene fra de andre.»5 Men når de er holdt sammen, fører den til en fruktbar kristen tjeneste.
Mine venner, «avhengig av ditt nåværende ståsted kan du nå finne ut hva du trenger mest for å bli mer effektiv»6 i livet og tjenesten, som Guds barn? 

Powered by Cornerstone